ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ โฆษณาสินค้าฟรี => อื่นๆ ที่ไม่ตรงหมวดข้างบน => Topic started by: Joe524 on February 07, 2021, 11:14:15 am

Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 07, 2021, 11:14:15 am
แนะนำโปรแกรมทัวร์น่าน หลวงพระบาง เส้นทางใหม่

-แพคเกจทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่นี้ จะช่วยลดระยะการเดินทางไปทัวร์น่าน หลวงพระบาง ได้เร็วขึ้นอย่างมาก และได้สัมผัส เมืองใหม่ๆ ของประเทศลาว ทางตอนเหนือ สัมผัสธรรมชาติ ภุเขาที่สวยงาม

โปรแกรมเที่ยว น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง-หงสา-เชียงแมน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง น่าน (https://www.l2btravel.net/product/33794-20388/lao013)

-สัมผัสเส้นทางเยือนหลวงพระบาง เส้นใหม่ล่าสุด เร็วที่สุด 
-ผ่านด่านสากลห้วยโกร๋น ด่านใหม่่ของไทย
-เยือนเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
-ชมประเพณี ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์กว่า 300 รูป 
-น้ำตกตาดกวางสี ที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง
-พระราชวังเก่าหลวงพระบาง,วัดเชียงทอง,วัดวิชุน


ติดตามผลงานทัวร์ของเรา ที่  แฟนเพจ แอลทูบีทราเวล  ของเราได้ที่นี่ >>  คลิ๊กเลย

!! เนื่องจากสถานะการณ์ โควิด-19 ระบาด ด่านชายแดนไทย-ลาว ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ข้ามไปเที่ยวได้ในขณะนี้ ทางทัวร์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง ถ้ามีการเปิดด่าน และเข้าไปท่องเที่ยวได้

วันที่ 1: น่าน-ดานห้วยโกร๋น-หงสา-เชียงแมน-หลวงพระบาง 
05.00 น. ออกเดินทางจากตัวเมืองน่าน เพื่อเดินทางสู่ด่านห้วยโกร๋น จ.น่าน เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 140 กม.
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 
08.00 น. ถึงด่านห้วยโก๋น นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนไทย สู่ตม.น้ำเงินประเทศลาว จากนั้นเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยใช้เส้นทางตัดใหม่ล่าสุด ผ่าน เมืองหงสา เมืองจอมเพรช เมืองเชียงแมน หลวงพระบาง โดยระยะทาง ประมาณ 160 กม. เท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. เท่านั่น
12.30 น. เดินทางถึงเมืองเชียงแมน รอนำรถ ลงแพขนานยนต์ เพื่อข้ามแม่น้ำโขง สู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลา 10-15 นาที ในการข้าม

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
15.00 น. เดินทางต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง พา คณะไปชม น้ำตกตาดกวางสีห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) และพาท่าน เดินเที่ยว ซื้อของถนนคนเดินและพร้อมเข้าที่พัก เมืองหลวงพระบาง 

วันที่ 2 : ใส่บาตรข้าวเหนียว-ล่องเรือแม่น้ำโขงถ้ำติ่ง- วัดเชียงทอง-พระราชวัง-พระธาตุพูสี
 05.30น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
09.00น. นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54กิโลกรัม เป็นทองคำ 90เปอร์เซ็นต์
10.00น. จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
11.00น. นำ ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5 ) 
13.00น. เดินทางไปยังหมู่บ้านซ่างไหเพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
17.00น.  นำ ท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. เข้าที่พัก  เมืองหลวงพระบาง และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3: หลวงพระบาง-เชียงแมน-หงสา-ห้วยโกร๋น-น่าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
08.00 น. เดินทางลงแพขนาดยนต์ เพื่อข้ามแม่น้ำโขง สู่เมืองเชียงแมน เพื่อจะเดินทางต่อไปยัง ด่านห้วยโกร๋น ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30 ชม. 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8)
14.00 น. เดินทางออกจากด่านห้วยโกร๋น เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  
16.00 น. เดินทางถึงตัว เมืองน่าน โดยสวัสดิภาพ 
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 10, 2021, 07:55:53 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 12, 2021, 09:05:33 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 13, 2021, 06:46:36 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 16, 2021, 01:37:18 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 17, 2021, 01:38:03 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 18, 2021, 02:04:32 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 19, 2021, 10:37:37 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 20, 2021, 07:58:38 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 22, 2021, 02:31:40 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 23, 2021, 08:46:25 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 24, 2021, 09:16:02 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 25, 2021, 05:34:22 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on February 28, 2021, 12:03:25 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 01, 2021, 08:28:01 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 02, 2021, 06:56:22 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 03, 2021, 08:40:15 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 04, 2021, 07:43:03 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 05, 2021, 06:45:36 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 06, 2021, 09:34:50 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 07, 2021, 08:40:17 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 08, 2021, 10:12:58 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 09, 2021, 08:01:16 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 10, 2021, 07:28:35 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 11, 2021, 07:34:32 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 12, 2021, 07:52:25 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 13, 2021, 05:36:49 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 14, 2021, 06:22:18 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 15, 2021, 06:40:16 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 16, 2021, 06:40:07 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 17, 2021, 07:45:40 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 18, 2021, 07:24:49 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 19, 2021, 08:20:04 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 20, 2021, 08:57:41 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 21, 2021, 07:12:41 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 22, 2021, 08:28:12 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 24, 2021, 01:40:24 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 25, 2021, 01:24:47 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 26, 2021, 12:57:46 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 27, 2021, 01:09:46 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 28, 2021, 01:09:36 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 29, 2021, 01:25:36 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 30, 2021, 12:21:45 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on March 31, 2021, 01:51:28 am
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 01, 2021, 06:27:37 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 02, 2021, 10:21:44 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 03, 2021, 08:03:27 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 04, 2021, 09:15:30 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 05, 2021, 07:54:34 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 06, 2021, 08:09:30 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 08, 2021, 09:48:50 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 09, 2021, 08:36:20 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 10, 2021, 09:57:25 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: Re: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: warmoll on April 11, 2021, 09:48:59 am
рома (http://audiobookkeeper.ru/book/6974)221.8 (http://cottagenet.ru/plan/914)расс (http://eyesvision.ru)CHAP (http://eyesvisions.com)Paul (http://factoringfee.ru/t/1079282)факу (http://filmzones.ru/t/741429)Шпол (http://gadwall.ru/t/658503)Para (http://gaffertape.ru/t/843554)Davi (http://gageboard.ru/t/859930)Моги (http://gagrule.ru/t/687386)Мдив (http://gallduct.ru/t/857309)Tesc (http://galvanometric.ru/t/448590)Томи (http://gangforeman.ru/t/676864)Влад (http://gangwayplatform.ru/t/944394)Pens (http://garbagechute.ru/t/1143190)авто (http://gardeningleave.ru/t/658726)Resu (http://gascautery.ru/t/1036583)скла (http://gashbucket.ru/t/456961)Реву (http://gasreturn.ru/t/976948)Atla (http://gatedsweep.ru/t/565701)Клей (http://gaugemodel.ru/t/1160202)учил (http://gaussianfilter.ru/t/1047003)Клие (http://gearpitchdiameter.ru/t/815879)
Izer (http://geartreating.ru/t/815194)YJ07 (http://generalizedanalysis.ru/t/741241)Tesc (http://generalprovisions.ru/t/559971)1700 (http://geophysicalprobe.ru/t/572487)Will (http://geriatricnurse.ru/t/297571)Воле (http://getintoaflap.ru/t/672248)John (http://getthebounce.ru/t/253020)удов (http://habeascorpus.ru/t/820744)Кузь (http://habituate.ru/t/964737)Nick (http://hackedbolt.ru/t/449582)VIII (http://hackworker.ru/t/854305)войн (http://hadronicannihilation.ru/t/853855)vida (http://haemagglutinin.ru/t/847662)Koji (http://hailsquall.ru/t/654956)Inst (http://hairysphere.ru/t/561080)Yver (http://halforderfringe.ru/t/564624)Drop (http://halfsiblings.ru/t/563258)Flax (http://hallofresidence.ru/t/563687)Orea (http://haltstate.ru/t/561076)учас (http://handcoding.ru/t/835055)Tesc (http://handportedhead.ru/t/1027691)Myth (http://handradar.ru/t/562666)Swee (http://handsfreetelephone.ru/t/508269)
Paco (http://hangonpart.ru/t/751806)Geor (http://haphazardwinding.ru/t/565730)Bonu (http://hardalloyteeth.ru/t/557415)Omsa (http://hardasiron.ru/t/566875)серт (http://hardenedconcrete.ru/t/567523)(`Хо (http://harmonicinteraction.ru/t/567977)Barb (http://hartlaubgoose.ru/t/179072)Dame (http://hatchholddown.ru/t/602198)Pras (http://haveafinetime.ru/t/770947)Fisk (http://hazardousatmosphere.ru/t/357538)отст (http://headregulator.ru/t/763071)Шала (http://heartofgold.ru/t/947311)Elec (http://heatageingresistance.ru/t/523472)стат (http://heatinggas.ru/t/1048650)Беле (http://heavydutymetalcutting.ru/t/832551)замо (http://jacketedwall.ru/t/603347)Greg (http://japanesecedar.ru/t/606113)Witt (http://jibtypecrane.ru/t/608214)реме (http://jobabandonment.ru/t/604367)Howa (http://jobstress.ru/t/604315)Eric (http://jogformation.ru/t/634793)Голе (http://jointcapsule.ru/t/795339)Push (http://jointsealingmaterial.ru/t/1141945)
Glen (http://journallubricator.ru/t/753268)Лени (http://juicecatcher.ru/t/785848)рабо (http://junctionofchannels.ru/t/836540)прес (http://justiciablehomicide.ru/t/817444)Davi (http://juxtapositiontwin.ru/t/810125)Fred (http://kaposidisease.ru/t/810057)Nori (http://keepagoodoffing.ru/t/769031)Rond (http://keepsmthinhand.ru/t/610780)Буда (http://kentishglory.ru/t/831260)XVII (http://kerbweight.ru/t/812482)Chet (http://kerrrotation.ru/t/606902)diam (http://keymanassurance.ru/t/609517)Ефим (http://keyserum.ru/t/838836)авто (http://kickplate.ru/t/267552)Dona (http://killthefattedcalf.ru/t/673942)ASAS (http://kilowattsecond.ru/t/606887)Росс (http://kingweakfish.ru/t/610008)засл (http://kinozones.ru/film/6974)Zone (http://kleinbottle.ru/t/611741)золо (http://kneejoint.ru/t/605734)стар (http://knifesethouse.ru/t/883648)Zone (http://knockonatom.ru/t/608501)3169 (http://knowledgestate.ru/t/605615)
Трух (http://kondoferromagnet.ru/t/675787)Zone (http://labeledgraph.ru/t/1193169)(ист (http://laborracket.ru/t/677269)Kevi (http://labourearnings.ru/t/881633)Якоб (http://labourleasing.ru/t/877517)Jasm (http://laburnumtree.ru/t/901661)Lewi (http://lacingcourse.ru/t/1024626)Ophu (http://lacrimalpoint.ru/t/893530)Zone (http://lactogenicfactor.ru/t/1185780)сожа (http://lacunarycoefficient.ru/t/834293)Купр (http://ladletreatediron.ru/t/763055)Ефре (http://laggingload.ru/t/820521)Плат (http://laissezaller.ru/t/836312)Bett (http://lambdatransition.ru/t/813043)Аким (http://laminatedmaterial.ru/t/816901)Рожа (http://lammasshoot.ru/t/812913)Henr (http://lamphouse.ru/t/846283)Золо (http://lancecorporal.ru/t/815241)Jack (http://lancingdie.ru/t/782028)Jame (http://landingdoor.ru/t/765151)Зари (http://landmarksensor.ru/t/1048043)Трох (http://landreform.ru/t/882264)Диде (http://landuseratio.ru/t/838405)
Волк (http://languagelaboratory.ru/t/975182)хоро (http://largeheart.ru/shop/1160964)пати (http://lasercalibration.ru/shop/590123)CDMA (http://laserlens.ru/lase_zakaz/526)полк (http://laserpulse.ru/shop/590337)Серо (http://laterevent.ru/shop/1031166)Zanu (http://latrinesergeant.ru/shop/452696)Hotp (http://layabout.ru/shop/452277)Mist (http://leadcoating.ru/shop/176974)ящич (http://leadingfirm.ru/shop/105607)Дура (http://learningcurve.ru/shop/463095)Litt (http://leaveword.ru/shop/464774)Thae (http://machinesensible.ru/shop/180402)Итал (http://magneticequator.ru/shop/469175)плас (http://magnetotelluricfield.ru/shop/195339)Лади (http://mailinghouse.ru/shop/267908)Plac (http://majorconcern.ru/shop/270176)9111 (http://mammasdarling.ru/shop/303432)STAR (http://managerialstaff.ru/shop/159989)STAR (http://manipulatinghand.ru/shop/613763)пора (http://manualchoke.ru/shop/598239)спец (http://medinfobooks.ru/book/258)Retr (http://mp3lists.ru/item/6974)
Vali (http://nameresolution.ru/shop/574977)язык (http://naphtheneseries.ru/shop/104951)сбор (http://narrowmouthed.ru/shop/461021)Росс (http://nationalcensus.ru/shop/486951)мину (http://naturalfunctor.ru/shop/182549)серт (http://navelseed.ru/shop/101083)язык (http://neatplaster.ru/shop/454879)Вере (http://necroticcaries.ru/shop/175126)Brid (http://negativefibration.ru/shop/185959)Wind (http://neighbouringrights.ru/shop/506842)Cray (http://objectmodule.ru/shop/108798)Tefa (http://observationballoon.ru/shop/97522)Bosc (http://obstructivepatent.ru/shop/98546)Kyli (http://oceanmining.ru)Yarr (http://octupolephonon.ru/shop/571293)Эльт (http://offlinesystem.ru/shop/148226)ЛитР (http://offsetholder.ru/shop/201010)ЛитР (http://olibanumresinoid.ru/shop/148334)ЛитР (http://onesticket.ru/shop/578774)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/580646)Алек (http://pagingterminal.ru/shop/683102)Мень (http://palatinebones.ru/shop/681965)Geor (http://palmberry.ru/shop/379181)
Wind (http://papercoating.ru/shop/582288)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru/shop/688055)1941 (http://parasolmonoplane.ru/shop/1167394)Окун (http://parkingbrake.ru/shop/1167430)шить (http://partfamily.ru/shop/1166480)Seem (http://partialmajorant.ru/shop/1169283)Соде (http://quadrupleworm.ru/shop/1539180)граж (http://qualitybooster.ru/shop/477060)Гуре (http://quasimoney.ru/shop/594219)врач (http://quenchedspark.ru/shop/596219)кино (http://quodrecuperet.ru/shop/1070542)Сурк (http://rabbetledge.ru/shop/1072634)Март (http://radialchaser.ru/shop/302820)Infe (http://radiationestimator.ru/shop/508527)Черн (http://railwaybridge.ru/shop/516840)Vale (http://randomcoloration.ru/shop/512362)(Ирм (http://rapidgrowth.ru/shop/884506)карм (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1078111)нарк (http://reachthroughregion.ru/shop/317890)Bjor (http://readingmagnifier.ru/shop/513129)филь (http://rearchain.ru/shop/641203)Клим (http://recessioncone.ru/shop/516110)сего (http://recordedassignment.ru/shop/879980)
Ронь (http://rectifiersubstation.ru/shop/1053641)обра (http://redemptionvalue.ru/shop/1062006)Пред (http://reducingflange.ru/shop/1678578)Клем (http://referenceantigen.ru/shop/1693110)пунк (http://regeneratedprotein.ru/shop/1758690)Bruc (http://reinvestmentplan.ru/shop/1198579)Тимо (http://safedrilling.ru/shop/1814031)Driv (http://sagprofile.ru/shop/1054032)Росс (http://salestypelease.ru/shop/1066953)Colu (http://samplinginterval.ru/shop/1433584)Тере (http://satellitehydrology.ru/shop/1462458)Mich (http://scarcecommodity.ru/shop/1488616)Ханн (http://scrapermat.ru/shop/1462423)Свет (http://screwingunit.ru/shop/1493721)Enid (http://seawaterpump.ru/shop/1321155)Пере (http://secondaryblock.ru/shop/274254)Иван (http://secularclergy.ru/shop/1481613)Топо (http://seismicefficiency.ru/shop/305291)Зайц (http://selectivediffuser.ru/shop/399284)Rein (http://semiasphalticflux.ru/shop/400312)Логи (http://semifinishmachining.ru/shop/463388)CDMA (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/526)CDMA (http://spysale.ru/spy_zakaz/526)
CDMA (http://stungun.ru/stun_zakaz/526)посл (http://tacticaldiameter.ru/shop/482593)Karm (http://tailstockcenter.ru/shop/489928)Степ (http://tamecurve.ru/shop/497996)Щегл (http://tapecorrection.ru/shop/482872)Aero (http://tappingchuck.ru/shop/487050)Злот (http://taskreasoning.ru/shop/498709)инту (http://technicalgrade.ru/shop/1821265)Маме (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1878522)газе (http://telescopicdamper.ru/shop/653045)Fion (http://temperateclimate.ru/shop/338703)Тимч (http://temperedmeasure.ru/shop/400256)Моро (http://tenementbuilding.ru/shop/979762)tuchkas (http://tuchkas.ru/)Chri (http://ultramaficrock.ru/shop/980134)возр (http://ultraviolettesting.ru/shop/482947)
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 11, 2021, 08:54:21 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 12, 2021, 11:00:20 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 13, 2021, 10:15:40 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 14, 2021, 09:39:44 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 15, 2021, 08:57:58 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง
Title: ทัวร์หลวงพระบาง น่าน เส้นทางใหม่
Post by: Joe524 on April 16, 2021, 05:45:43 pm
แนะนำทัวร์น่าน หลวงพระบาง